Lourdes Sánchez: “Disposar d’un Pla Local d’Habitatge aprovat és imprescindible per poder concertar polítiques d’habitatge amb la Generalitat. Els objectius són el dret a l’habitatge; millorar l’estat de conservació, accessibilitat i eficiència dels habitatges; i dotar l’administració d’eines i recursos per a ser proactiva i eficient.”

El Ple municipal de Vilafranca va aprovar ahir de forma definitiva el Pla Local d’Habitatge. El pla, que s’havia aprovat de forma inicial al juliol i posteriorment va estar a informació pública, ha tingut un procés llarg d’elaboració, amb una pandèmia pel mig, que ha afectat les diferents fases que ha seguir un document d’aquesta envergadura.

Es tracta d’un instrument de planificació i programació de les polítiques municipals en matèria d’habitatge per al període 2022–2027. Disposar d’un Pla Local d’Habitatge aprovat és imprescindible per poder concertar polítiques d’habitatge amb la Generalitat.

L’equip redactor ha estat GMG Plans i projectes, equip pluridisciplinar amb una llarga trajectòria en la redacció de plans locals d’habitatge, com els de Terrassa, Sabadell i Manresa, entre altres. El pla s’ha realitzat amb la col·laboració de la Gerència d’habitatge i urbanisme de la Diputació de Barcelona.

Després d’una fase d’anàlisi i diagnosi, es va redactar un Avanç de Pla que va servir per iniciar la fase de participació ciutadana, amb la voluntat d’informar i donar veu al conjunt d’agents socials que intervenen en matèria d’habitatge al municipi, i alhora debatre les problemàtiques, necessitats i perspectives de futur. A causa de la pandèmia, el procés de participació ciutadana es va haver de repensar per convertir-lo de presencial a telemàtic, es va comptar amb 4 taules sectorials de debat amb la participació de 31 persones. També es va portar a terme una enquesta telemàtica que varen respondre 205 persones. El 100% de les propostes i suggeriments sortits de la participació ciutadana han estat incorporades, fins al punt que 26 de les 43 accions proposades provenen de la participació ciutadana (un 60%).

Cal també destacar que 22 de les 43 actuacions proposades en el pla són accions que ja es feien, i que l’equip redactor posa en valor i proposa que tinguin continuïtat.

43 actuacions i 196 habitatges socials

El pla d’acció en matèria d’habitatge per a la Vilafranca dels propers 6 anys preveu un total de 43 actuacions agrupades en 6 camps d’acció. Mesures totes elles encaminades a garantir 3 objectius: el dret a l’habitatge; millorar l’estat de conservació, accessibilitat i eficiència dels habitatges; i dotar l’administració d’eines i recursos per a ser proactiva i eficient.

El Pla Local d’Habitatge preveu tant donar continuïtat a projectes ja coneguts i reconeguts internacionalment com el Programa de rehabilitació d’habitatges amb finalitat social, o la Borsa de lloguer, com també innovar i estudiar la possibilitat d’implantar iniciatives com per exemple un programa d’habitatge compartit, la masoveria urbana o l’habitatge cooperatiu.

La suma de les 43 accions previstes pel pla faran possible l’obtenció de 196 nous habitatges destinats a polítiques socials en els propers 6 anys (40 mitjançant convenis amb grans tenidors, 36 mobilitzant parc vacant, 30 del programa de rehabilitació, 15 per nous models de tinença, 36 per promocions d’altres administracions, 12 per la reforma del l’edifici del c/ Vidal, 19 per la compra pel mètode del tanteig i retracte, i més de 8 amb la venda de la Casa Feliu).

Aquesta xifra de 196 supera els 169 habitatges destinats a polítiques socials que demana per a Vilafranca en el mateix període temporal el Pla territorial sectorial d’habitatge en tràmit.

Inversió de 4.229.440,95€

Les inversions pressupostàries municipals per als anys de vigència del PLH ascendeixen a 4.229.440,95€ (sense tenir en compte 2 MEUR més que provindrien d’altres administracions). Les més importants són: la dotació de 1.980.000€ per al Programa de rehabilitació amb finalitat social, la reforma d’un edifici al c/ Vidal per a allotjaments temporals quantificada en 950.000€ i la compra d’habitatges de tanteig i retracte amb una dotació prevista de 720.000€.

Tot això sense perjudici que després de l’aprovació del Pla local es puguin concertar altres polítiques d’habitatge amb la Generalitat o altres administracions.

Aposta per l’habitatge

En la presentació del PLH al ple municipal, la regidora d’Habitatge, Lourdes Sànchez, explicava que Vilafranca és un referent a Catalunya i més enllà en matèria d’habitatge. “Ens admiren l’aposta de Vilafranca per les polítiques d’habitatge, tant en recursos com en pressupost. Malgrat que les competències en matèria d’Habitatge són de l’Estat i de la Generalitat, la inversió és considerable, molt per sobre de ciutats similars del nostre entorn, fins al punt que l’Agència de l’habitatge de Catalunya ha informat favorablement el PLH perquè preveu una xifra d’habitatges (196) superior a la que exigeix el Pla territorial (163)” afirmava la regidora.

Per Lourdes Sànchez, amb aquest pla local Vilafranca aposta i inverteix decididament en habitatge. “És un document viu, que no se cenyeix únicament en les bones polítiques dels darrers anys, sinó que també proposa explorar noves vies de tinença i de promoció de l’habitatge, algunes d’elles amb la col·laboració de la iniciativa particular, per a aconseguir l’objectiu de millorar l’accés a l’habitatge per als vilafranquins i les vilafranquines”, va concloure la regidora.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.